author تماس : 6010-075-0915
جعل

جعل

جعل جعل در فرهنگ فارسی معین به معنای «برگردانیدن- تقلب کردن» آمده است. اين جرم، از جمله‌ی جرايم عليه آسايش و امنيت عمومی شناخته شده و در نتيجه قانونگذار به آن خاصيت عمومی بخشيده است «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن [...]
خلع ید و تخلیه

خلع ید و تخلیه

تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید دعوای خلع ید خواسته فردی است که مال غیر منقول او مانند آپارتمان ، زمین و ... از سوی دیگری بدون مجوز تصرف شده و متصرف از تحویل آن ملک خودداری می کند. به عبارت دیگر خلع ید ، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول [...]