author تماس : 6010-075-0915
کدام مطالب نشر اکاذیب است؟

کدام مطالب نشر اکاذیب است؟

کدام مطالب نشر اکاذیب است؟ نشر اکاذیب مطبوعاتی و اشاعه یعنی پراکندن و منتشر کردن و اکاذیب که جمع کذب است عبارت است از خبر دروغ؛ مطبوعات نیز طبق ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴؛ عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، […]

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری در چکیده مقاله ارتباط جرایم مرتبط در جرایم تعزیری در معنای عام که به اشکال مختلف است را عنوان می کند که ناشی از چه مواردی است. از حالت تعدد مادی و ارتباط برخی از جرایم در معنای خاص می گوید و دلیل این که به آن ها جرایم […]

قانون گذاری درباره سکه رایج کشور

دیدگاه قانونگذار درباره تقلب و دستکاری در سکه‌های رایج کشور در ابتدای مقاله جرم اقتصادی را تعریف کرده و دخل و تصرف متقلبانه در سکه‌های رایج داخلی یا خارجی را از جمله مصادیق جرایم علیه نظام اقتصادی کشور عنوان کرده است و همچنین عناصر (عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) جرم تهیه و ترویج […]

شرایط رهایی محکومان از انواع مجازات ها

شرایط رهایی محکومان از انواع مجازات ها در این مقاله نویسنده از شرایطی می گوید که باعث می شود اعمالی که در شرایط عادی جرم است، جرم محسوب نشود و یا مرتکب، تعقیب و مجازات نشود. نویسنده عفو را به عنوان یکی از این شرایط عنوان می کند. مواد قانونی مربوط به عفو را در […]

مجازات حقوقی افشای اسرار دیگران

مجازات حقوقی افشای اسرار دیگران

مجازات حقوقی افشای اسرار دیگران در ابتدای مقاله به نکوهش افشای اسرار دیگران به وسیله افرادی از جمله وکلا و پزشکان پرداخته است. در ادامه قانون گذار عنوان می کند که افشای اسرار به وسیله ی چه افرادی و به چه دلیل جرم و مرتکب قابل تعقیب و مجازات می باشد. نویسنده از مواردی که […]

کلاهبرداری با انتقال مال غیر

کلاهبرداری با انتقال مال غیر در این مقاله نویسنده انتقال حقوقی مال غیر را که در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت می شود، جرم انتقال مال غیر می داند. در ادامه از ویژگی های اضرار در این جرم، ارتباط این جرم را با کلاهبرداری ، جایگاهش در دسته بندی جرایم و این که […]

بررسی مقررات حقوقی پیرامون تکدی گری

بررسی مقررات حقوقی پیرامون تکدی گری در ابتدا نویسنده از صفت نیکوی احسان در قرآن گفته. اما در ادامه این مساله را مطرح کرده که اگر عده ای گدایی را پیشه خود قرار داده، راهکاری برای برخورد قانونی با این افراد وجود دارد؟ در ادامه از گدایی در قوانین مختلف و قانون مجازات اسلامی می […]

نگاهی حقوقی به جرم هتک حرمت منازل

نگاهی حقوقی به جرم هتک حرمت منازل

نگاهی حقوقی به جرم هتک حرمت منازل در این مقاله از حق آزادی مسکن و منع هتک حرمت منازل براساس قواعد شرعی، عرف، اصولی از قانون اساسی و قوانین عادی می گوید. به مواد قانونی این جرم اشاره می کند. در ادامه به توضیح این که هتک حرمت منازل توسط چه کسانی ممکن است ارتکاب […]

کدام مطالب نشر اکاذیب است؟

کدام مطالب نشر اکاذیب است؟

کدام مطالب نشر کذب است؟ نشر و اشاعه یعنی پراکندن و منتشر کردن و اکاذیب که جمع کذب است عبارت است از خبر د روغ؛ مطبوعات نیز طبق ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴؛ عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف د ر زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، […]

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری در چکیده مقاله ارتباط جرایم در معنای عام که به اشکال مختلف است را عنوان می کند که ناشی از چه مواردی است. از حالت تعدد مادی و ارتباط برخی از جرایم در معنای خاص می گوید و دلیل این که به آن ها جرایم مرتبط می گویند را […]