author تماس : 6010-075-0915

نمونه رای قاچاق ارز

نمونه رای قاچاق ارز شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۳۳۳                  مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ رای بدوی در خصوص اتهام م.م. فرزند ط. دایر بر قاچاق ارز به میزان ۵۴۷۰۰ دلار آمریکا، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به گزارش مرجع انتظامی که توسط آن مرجع قبل از دستگاه […]

نمونه رای شرب خمر

نمونه رای شرب خمر شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۲۹۹        مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ رای بدوی در خصوص اتهام ق.الف. فرزند ی.؛ دایر بر شرب مسکر و نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی مؤدای اظهارات شهود و مطلعین که وی را در حالت مستی دیده اند و کیفرخواست شماره ۹۲-۳۰۱۰ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ […]

نمونه رای نشر اکاذیب

نمونه رای نشر اکاذیب رای بدوی در خصوص اتهام خانم الف.ن. فرزند م.، دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم ن.ف. فرزند ح.، جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی قرار گرفت. اولاً با فرض پذیرش ادعای شاکیه، مطالبی که از سوی متهمه بیان شده نسبت به پسر و شوهر شاکیه بوده نه خود شاکیه، […]

مسئولیت مدنی قاضی

مسئولیت مدنی قاضی موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تقصیر قاضی، دادگاه انتظامی قضات، مسئولیت قضات، مسئولیت مدنیمسئولیت مدنی، مسئولیت قضات، دادگاه انتظامی قضات، تقصیر قاضی چکیده رای مسئولیت مدنی قاضی در قبال […]

دیوار کشی به ارتفاع ۸۰ سانتی متر

دیوارکشی به ارتفاع ۸۰ سانتی‏متر به منظور حفظ محصولات کشاورزی موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، اقدام عمرانی، تغییر کاربری، دیوارکشی، محصولات کشاورزی چکیده رای صرف دیوارکشی به ارتفاع ۸۰ […]

مطالبه نفقه فرزند

نمونه رای مطالبه نفقه فرزند دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۳۱۷            مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ رای بدوی در خصوص دعوی خانم پ.الف. به طرفیت ح.م. به خواسته مطالبه نفقه فرزند از پدر از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ تنظیم دادخواست لغایت آینده دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر و فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان […]

ملاقات طفل

نمونه رای ملاقات طفل شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۲۴۰۰۰۱۰۱       مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ رای بدوی در خصوص دعوی ع.ع. به طرفیت م.ف. به خواسته تعیین وقت ملاقات با نوه دختری بنام س. متولد ۱۳۹۰ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه وفق قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که قید گردیده […]

تجویز ازدواج مجدد

نمونه رای تجویز ازدواج مجدد شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۱۲               مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ رای بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ص. به طرفیت خانم م.ف. فرزند ع. به خواسته اذن ازدواج مجدد به علت عدم تمکین همسر اول با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نظر به […]

اعسار از هزینه دادرسی

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۸۴       مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ رای بدوی  در خصوص دعوی آقای ب.ج. به طرفیت آقای م.ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی به میزان ۲۰۴۲۵۵۰۰۰  تومان با این توضیح که خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخ ۹۲/۸/۵ اظهار داشته با توجه به […]

مطالبه وجه چک

نمونه رای مطالبه وجه چک دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۴۷     مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ رای بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.الف. فرزند ح. با وکالت آقای الف.ن. به طرفیت آقای ع.ر. فرزند ح. به خواسته مطالبه وجه چک به شماره ۸۶۱۹/۳۱۷۶۹۹ بانک م. شعبه کاخ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ربال و مطالبه خسارت تاخیر و تادیه و هزینه دادرسی دادگاه با […]