author تماس : 6010-075-0915

نمونه رای قاچاق ارز

نمونه رای قاچاق ارز شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۳۳۳                  مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ رای بدوی در خصوص اتهام م.م. فرزند ط. دایر بر قاچاق ارز به میزان ۵۴۷۰۰ دلار آمریکا، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به گزارش مرجع انتظامی که توسط آن مرجع قبل از دستگاه […]

نمونه رای شرب خمر

نمونه رای شرب خمر شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۲۹۹        مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ رای بدوی در خصوص اتهام ق.الف. فرزند ی.؛ دایر بر شرب مسکر و نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی مؤدای اظهارات شهود و مطلعین که وی را در حالت مستی دیده اند و کیفرخواست شماره ۹۲-۳۰۱۰ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ […]

نمونه رای نشر اکاذیب

نمونه رای نشر اکاذیب رای بدوی در خصوص اتهام خانم الف.ن. فرزند م.، دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم ن.ف. فرزند ح.، جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی قرار گرفت. اولاً با فرض پذیرش ادعای شاکیه، مطالبی که از سوی متهمه بیان شده نسبت به پسر و شوهر شاکیه بوده نه خود شاکیه، […]

صدور چک بی محل

نمونه رای صدور چک بلامحل شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۰۰۰۱۳         مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ رای بدوی در خصوص اتهام آقای ک.ر.، فرزند ل.، ۳۳ ساله، شغل آزاد، با سواد، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه، ساکن ایلام، فاقد سابقه کیفری، با وکالت آقای الف.الف. دایر بر صدور یک فقره چک، بلامحل به شماره … مورخ ۹۲/۵/۳۰ و […]

نمونه رای فروش مال غیر

نمونه رای فروش مال غیر شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۲۴           مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ رای بدوی در خصوص اتهام الف.الف. فرزند ص.، دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۹۸۵۷۰۲۰۱۱ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و شکایت ر.الف. فرزند ع.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست صادره و […]

نمونه رای توهین

نمونه رای توهین شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۰۳           مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ رای بدوی در خصوص اتهام آقای م.ح. فرزند الف.، دایر بر توهین موضوع شکایت آقای م.ز. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش پلیس ۱۱۰ که حکایت از انتساب بزه به متهم دارد، […]