author تماس : 6010-075-0915

مطالبه نفقه فرزند

نمونه رای مطالبه نفقه فرزند دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۳۱۷            مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ رای بدوی در خصوص دعوی خانم پ.الف. به طرفیت ح.م. به خواسته مطالبه نفقه فرزند از پدر از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ تنظیم دادخواست لغایت آینده دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر و فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان […]

ملاقات طفل

نمونه رای ملاقات طفل شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۲۴۰۰۰۱۰۱       مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ رای بدوی در خصوص دعوی ع.ع. به طرفیت م.ف. به خواسته تعیین وقت ملاقات با نوه دختری بنام س. متولد ۱۳۹۰ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه وفق قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که قید گردیده […]