author تماس : 6010-075-0915

صدور چک بی محل

جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل در ابتدای مقاله کاربرد چک را بیان می کند و به این موضوع اشاره می کند که اگر شخصی بداند که در حسابش پولی نیست و به طور کلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، ولی اقدام به صدور چک بکند، از نظر قانون مجرم و قابل […]

بازداشت بی گناه

جبران خسارت بازداشت بی گناه در این مقاله در ابتدا جبران خسارت بازداشت بدون دلیل موجه را یک اصل مسلم حقوق بشری می داند که هم در قوانین ایران و هم در اسناد بین المللی به آن اشاره شده است و این بازداشت را شامل هر نوع بازداشتی اعم از بازداشت موقت، بازداشت مرتفع شده […]

قوانین چک

چک و قوانین مربوطه در ابتدای مقاله از کاربرد چک می گوید و به مقرراتی از قانون تجارت که شامل چک می شود، اشاره می کند. در ادامه با توجه به مواد قانونی، چک را تعریف و شرایط چک دارای اعتبار را بیان می کند. در بخش بعد از تاریخ صدور چک و اهمیت آن […]

حمایت از حقوق زنان

حمایت از حقوق زنان در مراحل دادرسی در ابتدای مقاله از مقررات حمایتی که برای زنان در قوانین اساسی و داخلی کشورها وجود دارد، می گوید. همچنین از ذکر حقوق زنان در موازین بین المللی و منشورهای حقوق بشری می گوید. اصلی از قانون اساسی را بیان می کند که در آن همه افراد ملت [...]

تحولات قانون گذاری

بررسی تحولات قانون گذاری امر آمر قانونی در ابتدای مقاله امر آمر قانونی را از مواردی می داند که باعث می شود ارتکاب اعمالی که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده است، جرم محسوب نشود. این امر را از جانب مقام صلاحیت دار قانونی می داند که مامور مکلف به تبعیت از آن […]

غصب

غصب در ابتدای این مقاله مفهوم غصب و اصطلاحات درون این مفهوم مانند استیلاء به نحو عدوان و حق غیر را توضیح می دهد. در ادامه آثار غصب و مسئولیت های غاصب از جمله رد عین مال مغصوب، دادن بدل حیلوله و دادن مثل یا قیمت را بیان می کند. در رد عین چگونگی اجرای […]

انتخاب عقلانی در جرم شناسی

نظریه انتخاب عقلانی در جرم شناسی پیروان این نظریه معتقدند که مجرمان بالقوه زیادی در جامعه وجود دارند و از وجود شرایط خاصی که باعث می شود مرتکب تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد می گویند و عقیده دارند که با شناسایی این شرایط و فرصت ها و کاهش آنان، می توان دزدی و به طور […]

تجدید نظر خواهی

تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور در ابتدای مقاله تجدیدنظر را از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف می کند و عنوان می کند که تجدیدنظر بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در ادامه از قطعی نبودن آرا دادگاه بدوی و علت آن می گوید. دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان را به عنوان دو مرجع رسیدگی […]