author تماس : 6010-075-0915
روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا

روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا

روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا مقدمه: روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا (تحلیل جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی) در دین مبین اسلام روابط نامشروع ، محدودّیت‌ها و قیودی قرار داده شده است که طبعاً، به نفع و مصلحت آدمیان و جوامع انسانی است؛ زیرا چنانکه در […]

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری در چکیده مقاله ارتباط جرایم مرتبط در جرایم تعزیری در معنای عام که به اشکال مختلف است را عنوان می کند که ناشی از چه مواردی است. از حالت تعدد مادی و ارتباط برخی از جرایم در معنای خاص می گوید و دلیل این که به آن ها جرایم […]

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری در چکیده مقاله ارتباط جرایم در معنای عام که به اشکال مختلف است را عنوان می کند که ناشی از چه مواردی است. از حالت تعدد مادی و ارتباط برخی از جرایم در معنای خاص می گوید و دلیل این که به آن ها جرایم مرتبط می گویند را […]

بررسی رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد در حقوق کیفری ایران

بررسی رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد در حقوق کیفری ایران

بررسی رفتار واحد دارای نتایج جرم متعدد در حقوق کیفری ایران یکی از کیفیات مشدده جرم، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم شده است و هر کدام دارای مصادیقی می باشند. یکی از این مصادیق وضعیت حاصل از رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد است. این فرض اولین بار در […]