author تماس : 6010-075-0915

تفتیش و بازرسی خودروها

حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودروها بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی برخی از ضابطین اعم از نیروهای انتظامی، بسیج و… در موضوعات و چهارچوب وظایف قانونی خود انجام وظیفه می نمایند. یکی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مکانهای گوناگون می باشد. به همین منظور یکی از […]

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودروها بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی برخی از ضابطین اعم از نیروهای انتظامی، بسیج و… در موضوعات و چهارچوب وظایف قانونی خود انجام وظیفه می نمایند. یکی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مکانهای گوناگون می باشد. به همین منظور یکی از […]

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در قوانین ایران و قوانین بین المللی حقوق شهروندی در ابتدای مقاله از ضرورت وجود دو گروه حکومت و افراد جامعه می گوید. و از عنوان ها و حقوق و تکالیفی که این دو گروه در دوره های مختلف داشته اند نام می برد. در ادامه مفهوم کوتاهی از حقوق شهروندی و شهروند […]