author تماس : 6010-075-0915

مطالبه نفقه فرزند

نمونه رای مطالبه نفقه فرزند دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۳۱۷            مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ رای بدوی در خصوص دعوی خانم پ.الف. به طرفیت ح.م. به خواسته مطالبه نفقه فرزند از پدر از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ تنظیم دادخواست لغایت آینده دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر و فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان […]

ملاقات طفل

نمونه رای ملاقات طفل شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۲۴۰۰۰۱۰۱       مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ رای بدوی در خصوص دعوی ع.ع. به طرفیت م.ف. به خواسته تعیین وقت ملاقات با نوه دختری بنام س. متولد ۱۳۹۰ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه وفق قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که قید گردیده […]

اعسار از هزینه دادرسی

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۸۴       مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ رای بدوی  در خصوص دعوی آقای ب.ج. به طرفیت آقای م.ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی به میزان ۲۰۴۲۵۵۰۰۰  تومان با این توضیح که خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخ ۹۲/۸/۵ اظهار داشته با توجه به […]

اخذ به شفعه

نمونه رای اخذ به شفعه دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۶۱          مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ رای بدوی در خصوص دادخواست خانم م.ح. فرزند م. به طرفیت ۱- خانم ه.ح. فرزند م. ۲- آقای الف.الف. به خواسته اخذ به شفعه نسبت به ملک به پلاک ثبتی ۴۲/۱۴۷۹ واقع در بخش ۱۱ تهران به این شرح که خواهان بیان […]