author تماس : 6010-075-0915
نحوه کارشناسی ضرب و جرح ها

نحوه کارشناسی ضرب و جرح ها

تأملی بر نحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانون ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قوانین، قانون دیات، برای رسیدگی به مجازات یا غرامت ضرب و جرح ها که بدنبال جرایم شبه عمدی ایجاد شده اند مورد استناد محاکم دادگستری قرارمی گیرد. در این قوانین اهمیت کارشناسی پزشکی ضرب و جرح […]

تنبیه بدنی همسر

تنبیه بدنی همسر در ابتدای مقاله از نبود مجوز قانونی در تنبیه بدنی زوجه به وسیله همسر می گوید و عنوان می کند که قانونگذار تنها در خصوص اطفال آن هم در حدود متعارف اجازه تادیب داده است. در ادامه با اشاره به حد معینی از تنبیه که در قرآن و فقه تعیین شده، عنوان […]

کارشناسی ضرب و جرح

تأملی بر نحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران چکیده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قوانین، قانون دیات، برای رسیدگی به مجازات یا غرامت ضرب و جرح ها که به دنبال جرایم شبه عمدی ایجاد شده اند مورد استناد محاکم دادگستری قرارمی گیرد. در این قوانین اهمیت کارشناسی پزشکی ضرب […]