author تماس : 6010-075-0915

مسئولیت مدنی قاضی

مسئولیت مدنی قاضی موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور این نمونه رای که در شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تقصیر قاضی، دادگاه انتظامی قضات، مسئولیت قضات، مسئولیت مدنیمسئولیت مدنی، مسئولیت قضات، دادگاه انتظامی قضات، تقصیر قاضی چکیده رای مسئولیت مدنی قاضی در قبال […]

مطالبه نفقه فرزند

نمونه رای مطالبه نفقه فرزند دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۳۱۷            مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ رای بدوی در خصوص دعوی خانم پ.الف. به طرفیت ح.م. به خواسته مطالبه نفقه فرزند از پدر از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ تنظیم دادخواست لغایت آینده دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر و فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان […]

تجویز ازدواج مجدد

نمونه رای تجویز ازدواج مجدد شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۱۲               مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ رای بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ص. به طرفیت خانم م.ف. فرزند ع. به خواسته اذن ازدواج مجدد به علت عدم تمکین همسر اول با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نظر به […]

اعسار از هزینه دادرسی

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۸۴       مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ رای بدوی  در خصوص دعوی آقای ب.ج. به طرفیت آقای م.ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی به میزان ۲۰۴۲۵۵۰۰۰  تومان با این توضیح که خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخ ۹۲/۸/۵ اظهار داشته با توجه به […]

مطالبه وجه چک

نمونه رای مطالبه وجه چک دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۴۷     مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ رای بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.الف. فرزند ح. با وکالت آقای الف.ن. به طرفیت آقای ع.ر. فرزند ح. به خواسته مطالبه وجه چک به شماره ۸۶۱۹/۳۱۷۶۹۹ بانک م. شعبه کاخ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ربال و مطالبه خسارت تاخیر و تادیه و هزینه دادرسی دادگاه با […]

صدور چک بی محل

نمونه رای صدور چک بلامحل شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۰۰۰۱۳         مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ رای بدوی در خصوص اتهام آقای ک.ر.، فرزند ل.، ۳۳ ساله، شغل آزاد، با سواد، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه، ساکن ایلام، فاقد سابقه کیفری، با وکالت آقای الف.الف. دایر بر صدور یک فقره چک، بلامحل به شماره … مورخ ۹۲/۵/۳۰ و […]

نمونه رای فروش مال غیر

نمونه رای فروش مال غیر شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۲۴           مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ رای بدوی در خصوص اتهام الف.الف. فرزند ص.، دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۹۸۵۷۰۲۰۱۱ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و شکایت ر.الف. فرزند ع.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست صادره و […]

نمونه رای توهین

نمونه رای توهین شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۰۳           مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ رای بدوی در خصوص اتهام آقای م.ح. فرزند الف.، دایر بر توهین موضوع شکایت آقای م.ز. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش پلیس ۱۱۰ که حکایت از انتساب بزه به متهم دارد، […]