author تماس : 6010-075-0915
چک امانتی

چک امانتی

چک امانتی چک امانتی مقوله ای است که اخیراً و بیش از هر زمان دیگری رواج یافته است. چک امانتی مفهومی است در عین حال با ظاهری موجه اما از درون تماماً زیر سوال می باشد. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می نمایند چک امانتی را وسیله ای می دانند […]

تفاوت چک و سفته

چک بهتر است یا سفته در ابتدای مقاله از تعریف سند در قانون مدنی و از نبود تعریف اسناد تجاری در قانون تجارت می گوید و اسناد تجاری به معنای عام و خاص را تعریف می کند و مثال می زند و اسناد تجاری به معنای خاص را شامل برات، سفته و چک می داند. در […]

محکومیت چک بی محل

چگونگی اجرای محکومیت های چک بلامحل در ابتدای مقاله با توجه به ماده قانونی مربوطه چک بلامحل که قابل تعقیب کیفری نیستند را نام می برد و فقط چک به روز را قابل تعقیب کیفری می داند و همچنین مهلت طرح شکایت کیفری را بیان می کند. در ادامه از مجازات شدیدتر برای فردی که […]